اخبار ، اطلاعيه ها و امكانات:


امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
واليبال
#1
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


*ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ورزﺷﯽ:

افآیویﺑﯽ

*ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: 1895 ٬ ﻫﻮﻟﯿﻮک، ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ آﻣﺮﯾﮑﺎ


*ﻣﺸﺨﺼﺎت

*تماس:ﻧﺪارد


* 6ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ* ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﺗﮑﯽ


*رده بندي:ورزشﻫﺎی ﺗﯿﻤﯽ٬ ورزشﻫﺎی
ﺗﻮﭘﯽ٬ ورزشﻫﺎی ﺗﻮپ ﺑﺎﻻی ﺗﻮر*ﺗﺠﻬﯿﺰات :توپ واليبال و تور*ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ*4اﻟﻤﭙﯿﮏ
پاسخ
سپاس شده توسط: Mr.Sajad
#2
واﻟﯿﺒﺎل ورزﺷﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در دو ﺗﯿﻢ ﺷﺶ ﻧﻔﺮﻩ در دو ﺳﻮی ﺗﻮری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی، ﺗﻮپ را از.روی ﺗﻮر در زﻣﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮودآورﻧﺪ

واﻟﯿﺒﺎل در ﺳﺎل ۵۹۸۱ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در اﻟﻤﭙﯿﮏ ۴۶۹۱ ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮزﯾﻞ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻩﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ .اﺳﺖ و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮپ و ﺗﻮر اﺳﺖ
پاسخ
سپاس شده توسط: Mr.Sajad
#3
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.واﻟﯿﺒﺎل در ﺳﺎل 1481ﺗﻮﺳﻂ وﯾﻠﯿﺎم.ج.ﻣﻮرﮔﺎن در ﻫﻮﻟﯿﻮک اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ Y. M.C.A ﻣﺪﯾﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺑﺪاع ﺷﺪ. ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل در ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻪ، ﻣﻮرﮔﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد ورزﺷﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﺎزی از روی ﺗﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮپ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺒﮑﯽ وزن، ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺎزی را ﺷﺮوع ﮐﺮد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﻫﺴﺘﻪ و ﮐﻨﺪ از آﻏﺎز ﺷﺪ وﻟﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ Y.M.C.A .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ و ﻧﯿﻮاﻧﮕﻠﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ در اﺳﭙﺮﯾﻨﮓ ﻓﯿﻠﺪ، دﮐﺘﺮ ت. آﻫﺎﻟﺴﺘﯿﮓ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﺎزی، ﻣﯿﻨﺘﻮﻧﺖ را ﺑﻪ واﻟﯿﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد، زﯾﺮا ﻗﺼﺪ اﺳﺎﺳﯽ از ﺑﺎزی ﮐﺮدن، ﻓﺮﺳﺘﺎدن و ﺑﺮﮔﺸﺖ دادن )رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن( ﺗﻮپ از روی ﺗﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ واﻟﯿﺒﺎل، در ﻣﻌﻨﺎ، اﯾﻦ ﻧﯿﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ واﻟﯿﺒﺎل در آﻏﺎز ورزﺷﯽ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﺑﻮد و در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪﻩ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﯿﺸﻪوران و ﺗﺠﺎر اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی روﺑﺎز ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ .ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪّت ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ
پاسخ
سپاس شده توسط: Mr.Sajad
#4
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ

در آﻏﺎز ﺑﺮای ﺑﺎزی واﻟﯿﺒﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد، ﻫﺮ ﻓﺮد و در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮپ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد. رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ واﻟﯿﺒﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن .ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ

ﮐﻢﮐﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزی وﺿﻊ ﺷﺪ و روشﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺳﺎل ۰۰۹۱ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻫﺮ ﺳﺖ ﺑﺎزی ۱۲ ﭘﻮﺋﻦ )اﻣﺘﯿﺎز( ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل ۲۱۹۱ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ. در ﺳﺎل ۷۱۹۱ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ۸۱۹۱ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺖ ﺑﺎزی ۵۱ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﺮ ﻃﺮف زﻣﯿﻦ ۶ ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ۱۲۹۱ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﺳﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ. در ﺳﺎل ۳۲۹۱ اﻧﺪازﻩ زﻣﯿﻦ .ﺑﺎزی ۹×۸۱ ﻣﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ

ﺑﻪ ﻣﺮور در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزی وﺿﻊ ﺷﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ. ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر در ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ. از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش اﻣﺘﯿﺎزﮔﯿﺮی ﺑﻪ ،راﻟﯽ، ﺳﻘﻒ اﻣﺘﯿﺎز ۵۲ ﺑﺮای ﺳﺖﻫﺎی اول، دوم ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم و اﻣﺘﯿﺎز ۵۱ ﺑﺮای ﺳﺖ ﭘﻨﺠﻢ و اﻓﺰودن ﺑﺎزﯾﮑﻦ آزاد، در ﺳﺎل ۸۹۹۱ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﻣﺘﯿﺎز۸و۶۱و۴۲ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻬﺎ وﻗﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﻨﯽ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺎزﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن واﻟﯿﺒﺎل .اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دورﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻂ اﺳﺖ
پاسخ
سپاس شده توسط: Mr.Sajad
#5
.ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ورزش در اروﭘﺎ در اﺑﺘﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻮد ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ و ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺳﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ واﻟﯿﺒﺎل در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺷﻮروی ﮐﻪ در ﺳﺎل ،۳۲۹۱ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﻧﻤﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. ﺷﻮروی از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ واﻟﯿﺒﺎل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺟﻬﺎن ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد و ﻫﻤﻮارﻩ از .ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰﺗﺮ اﯾﻦ ورزش ﺑﻮدﻩاﺳﺖ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ و ﻟﻬﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺳﺎل ۶۳۹۱ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺮزﯾﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎدی ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﻃﻐﯿﺎن آن در اروﭘﺎ اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻟﯿﺒﺎل را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دورﻩ ،۸۱۹۱ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد، دورﻩ اول از ﺳﺎل آﻏﺎز ﺗﺎ ﺳﺎل دورﻩ دوم از ﺳﺎل ۹۱۹۱ ﺗﺎ ﺳﺎل ۶۴۹۱ و دورﻩ ﺳﻮم از ﺳﺎل ۷۴۹۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺎﺳﯽ واﻟﯿﺒﺎل در دورﻩ ﺳﻮم ﺻﻮرت ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ واﻟﯿﺒﺎل ﻣﺠﺪداً آﻏﺎز ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻗﺎرﻩ اروﭘﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ. و در آورﯾﻞ ۷۴۹۱ ﮐﻨﮕﺮﻩای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻬﺎردﻩ ﮐﺸﻮر از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن در ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد (F.I.V.B) ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ واﻟﯿﺒﺎل و ﭘﻞ ﻟﯿﺒﻮد ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻧﺘﺨﺎب .ﺷﻮد

اﻣﺮوزﻩ اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺣﺪود ۷۱۲ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ دارد ﺳﺎل ۷۰۰۲( و ﺑﯿﺶ از ۰۰۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم) ﺟﻬﺎن واﻟﯿﺒﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ۴۸۹۱ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﭘﻞ ﻟﯿﺒﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل .ﯾﻌﻨﯽ ۷۳ ﺳﺎل( رﯾﺎﺳﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ)

،ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در داﺧﻞ آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺳﻤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و آﻏﺎز ﺷﺪ در ﺳﺎل ۹۴۹۱ اوﻟﯿﻦ دورﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدان در ﭘﺮاگ و در ﺳﺎل ۲۵۹۱ دوﻣﯿﻦ دورﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮدان و اوﻟﯿﻦ دورﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر .ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩاﺳﺖ

در ﺳﺎل ۴۶۹۱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﯿﺒﺎل ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ۴۶۹۱ ﺗﻮﮐﯿﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ،ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن و اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﯿﺒﺎل ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اروﭘﺎ، ﭘﺎن آﻣﺮﯾﮑﻦ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎ، ﺑﺎزیﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ، واﻟﯿﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﯽ، ﯾﻮﻧﯿﻮر ﺳﯿﺎد، ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ، ارﺗﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎن، ﮔﺮاﻧﺪﭘﺮی زﻧﺎن ،راﻩآﻫﻦﻫﺎی ﺟﻬﺎن، ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ، ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ، ﭼﻬﺎر ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ، ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺑﺰرگ ﺳﺘﺎرﻩﻫﺎ و ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻩ در ﮔﺮوﻩﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ واﻟﯿﺒﺎل ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ، ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ،واﻟﯿﺒﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد )دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﺎﻋﺪ، اﻧﻮاع ﺗﺎﺳﺦﻫﺎ، ﺗﻮپﮔﯿﺮﯾﺦ و اﻧﻮاع آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺎسﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻩ اﻟﻒ و ب و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و .(ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﺪﻧﺴﺎزی
پاسخ
سپاس شده توسط: Mr.Sajad
#6
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


ﻃﻮل زﻣﯿﻦ ۸۱ و ﻋﺮض آن ۹ ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎرغ .از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ اﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﻪ ﻋﺮض ۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی از ﮔﻮﺷﻪ .زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﺮض ۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﺧﻄﻮط ﮐﻨﺎری در زﯾﺮ ﺗﻮر ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩاﺳﺖ و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻂ .ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ۳ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ۹ و ﻋﺮض ۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در ﻣﺘﺮی ﺧﻂ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻄﻮر ﻣﻮازی ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﺪود اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ زﻣﯿﻦ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺧﻂ ﺑﻪ ﻃﻮل ۵۱ و ﻋﺮض ۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ و در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن و ﻋﻤﻮد ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﻄﻮط در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﮐﻨﺎری و دﯾﮕﺮی در ۳ ﻣﺘﺮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻂ ﮐﻨﺎری راﺳﺖ ﻗﺮار .ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ۰۱ ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻣﯿﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪﻩ .درﺟﻪاﺳﺖ
پاسخ
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
درباره ما
تالار گفتگوی پارس تاک یکی از پیشرفته ترین انجمن های فارسی زبان از لحاظ طراحی و امکانات می باشد. این تالار دربرگیرنده مطالب علمی , فرهنگی , هنری، فیلم و سینما, ورزشی , مباحث استخدامی , تفریحی و ... می باشد.

تمامی حقوق این سایت برای مدیریت تالار گفتگوی پارس تاک محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب این تالار بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد

امیدواریم در این تالار لحظات خوبی داشته باشید

ایمیل مدیریت سایت: info@pars-talk.ir