اخبار ، اطلاعيه ها و امكانات:


امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اين گياه شگفت انگيز,بهترين جايگزين ژلوفن است!
#1
ﺟﺎم ﻧﯿﻮز/ رﯾﺤﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ocimum basilicum ﻋﻠﻤﻲ ﯾﺎ ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن، ﮔﯿﺎﻫﻲ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ و از ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮوﻩ labiateae ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮﮔﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮد اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ از ﻧﻈﺮ ﺗﯿﭗ رﺷﺪي ﺑﻬﺎرﻩ ﺑﻮدﻩ و ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﻓﻮﻗﺎﻟﻌﺎدﻩ و ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ. وي ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺑﻮﻣﻲ اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﻨﺪ اﺳﺖ، اﻓﺰود: ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۶۰ ﻧﻮع رﯾﺤﺎن در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﯾﺤﺎنﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﺑﻨﻔﺶ و ﮐﺮﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺮي و رﯾﺤﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﻣﺰﻩي ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺗﻨﺪ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺤﺎن ﻟﯿﻤﻮﯾﻲ و دارﭼﯿﻨﻲ ﻣﺰﻩ آﻧﻬﺎ .ﻟﯿﻤﻮﯾﻲ و دارﭼﯿﻨﻲ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻓﺰود: اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮد، ﻣﺎدﻩي ﻣﻮﺛﺮﻩي اﺳﺎﻧﺲ را دارد ﮐﻪ در ﮐﺮکﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﯾﺎ ﺣﺠﺮﻩﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص در ﺑﺮگ، ﺳﺎﻗﻪ و ﮔﻞﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ذﺧﯿﺮﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و در اﻧﺪامﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺳﯿﻼژوﺗﺎﻧﻦ و ﻣﻮاد ﺗﻠﺦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. ﺗﺮاﻣﺸﻠﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺤﺎن در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺒﺰي ﺧﻮراﮐﻲ ﮐﺸﺖ، ﻣﺼﺮف و از ﺑﺮگﻫﺎي آن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲﺷﻮد، اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: در اﯾﺮان دو ﻧﻮع ﺳﺒﺰ و ﺑﻨﻔﺶ آن ﮐﺸﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻨﻔﺶ آن، ﻣﺰﻩي ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰﺗﺮي دارد آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارد وي ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي. اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﻲ اﯾﻦ ﺳﺒﺰي، اﻓﺰود: رﯾﺤﺎن ﮔﯿﺎﻫﻲ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آب و ﻫﻮاي ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺎ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻲروﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۳۵ درﺟﻪ ﻃﻌﻢ ﺗﻨﺪﺗﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮگﻫﺎي آن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. رﯾﺤﺎن داﻣﻨﻪي ﺳﺎزﮔﺎري وﺳﯿﻌﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻗﻠﯿﻢﻫﺎ، آب و ﺧﺎکﻫﺎ داﺷﺘﻪ و در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روﯾﺶ دارد و ﭘﺲ از ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﻫﻮا و ﺧﺎک، ﺑﺬرﻫﺎي آن روﯾﺶ ﻣﻲﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس زراﻋﺖ و ﮐﺸﺎورزي اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: رﯾﺤﺎن، ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﺎﻓﻲ ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺧﺎک در آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک، رﺷﺪ روﯾﺸﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﯾﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﺪﻩ و اﻧﺪامﻫﺎي ﻫﻮاﯾﻲ آن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻃﻌﻢ و ﻣﺰﻩي .آﻧﻬﺎ ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺮاﻣﺸﻠﻮ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ A ﻏﻨﻲ و ﺧﺎﻟﺺ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ ﮔﯿﺎﻩ رﯾﺤﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: رﯾﺤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ آﻧﺘﻲاﮐﺴﯿﺪان اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و A ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل را ﭼﻮن ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ از آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻠﺴﺘﺮول اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪﻩ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و ﺗﺠﻤﻊ آن در دﯾﻮارﻩي رگﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ .ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﻲ ﯾﺎ ﻣﻐﺰي ﻣﻲﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﻲﮐﻨﺪ وي اداﻣﻪ داد: آﺳﯿﺐ رادﯾﮑﺎلﻫﺎي آزاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن وﺿﻌﯿﺖﻫﺎﯾﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺗﺮوز، آﺳﻢ و روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ ﻣﻮﺟﻮد در رﯾﺤﺎن ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. رﯾﺤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﻲ از ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و راﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ و رگﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن در ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ رﯾﺤﺎن از اﺳﺖ. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﮔﺮﻣﺴﺎر اﻓﺰود: در ﻃﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ C ﺳﻨﺘﻲ از رﯾﺤﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎدﺷﮑﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻠﺴﯿﻢ، آﻫﻦ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و آرام ﺑﺨﺶ اﻋﺼﺎب و روان ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺳﺮدردﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ﻣﯿﮕﺮﻧﻲ، رﻓﻊ ﮔﻠﻮ درد و دل ﭘﯿﭽﻪ و ﺗﺐ ﺑﺮ و درﻣﺎن .اﺳﻬﺎل از آن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺮاﻣﺸﻠﻮ ﮔﻔﺖ: اﮔﺮ ۲۰ ﺗﺎ ۵۰ ﮔﺮم ﺳﺎﻗﻪي رﯾﺤﺎن را در ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺟﻮش ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۲ دﻗﯿﻘﻪ دم ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺻﺎف و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺮدن ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻏﺬا ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﻏﻢ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﻧﺪوﻩ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﺴﮑﯿﻦ دردﻫﺎي ﻣﯿﮕﺮﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.وي ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داﻧﻪي رﯾﺤﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻟﻌﺎب ﻓﺮاوان ﻧﺮمﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ، ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ داﻧﻪي رﯾﺤﺎن در رﻓﻊ ورم ﮐﻠﯿﻪ و ﺗﺮﺷﺤﺎت زﻧﺎﻧﮕﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﮐﺎرﺷﻨﺎس زراﻋﺖ و ﮐﺸﺎورزي ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮردن ﺗﺨﻢ ﺑﻮ دادﻩ رﯾﺤﺎن ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺳﻬﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ، ﯾﺎدآور ﺷﺪ: دم ﮐﺮدﻩي ۵۰ ﮔﺮم رﯾﺤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ، ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﮔﻠﻮدرد و آﻧﮋﯾﻦ ﻧﯿﺰ .ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
پاسخ
سپاس شده توسط: Mr.Sajad


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
درباره ما
تالار گفتگوی پارس تاک یکی از پیشرفته ترین انجمن های فارسی زبان از لحاظ طراحی و امکانات می باشد. این تالار دربرگیرنده مطالب علمی , فرهنگی , هنری، فیلم و سینما, ورزشی , مباحث استخدامی , تفریحی و ... می باشد.

تمامی حقوق این سایت برای مدیریت تالار گفتگوی پارس تاک محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب این تالار بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد

امیدواریم در این تالار لحظات خوبی داشته باشید

ایمیل مدیریت سایت: info@pars-talk.ir